1 sierpnia 2018

Regulamin

Regulamin III Biegu Papieskiego w Krakowie

(11 października 2019 roku)

§1.
Definicje

Oznaczenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator” – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), legitymująca się numerami: KRS 0000150776, REGON 016399194, NIP 527-23-16-033;
 2. bieg” – III Bieg Papieski w Krakowie;
 3. uczestnik” – osoba, która odebrała numer startowy w dacie biegu w miejscu do tego przeznaczonym, po uprzednim spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie;
 4. teren biegu” – obszar należący do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
  w Krakowie,
 5. trasa biegu” – dystans długości 5 km, ogrodzony lub w inny sposób wyznaczony przez Organizatora na terenie biegu w dacie biegu, wyznaczony mapą, stanowiącą załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu;
 6. data biegu” – 11 października 2019 roku;
 7. biuro zawodów” – punkt znajdujący się na terenie biegu w dacie biegu, w którym Organizator wydawać będzie pakiety startowe, jak również rozpatrywać wszelkie sprawy związane z organizacją biegu;
 8. pakiet startowy” – zbiór przedmiotów, które Organizator zapewnia w dacie biegu każdemu uczestnikowi biegu, obejmujący numer startowy oraz agrafki.

§2.
Cele i organizacja biegu

 1. Celami organizacji biegu są:
 • uczczenie postaci św. Jana Pawła II;
 • promocja aktywności fizycznej.
 1. Bieg rozpocznie się o godzinie 17.
 2. Partnerem biegu jest stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”.

§3.
Uczestnictwo w biegu

  1. W biegu może wziąć udział osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:
   • a) najpóźniej w dacie biegu ukończy 15 rok życia;
   • b) dokona zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://biegpapieskikrakow.pl/ najpóźniej do dnia 10 października 2019 roku lub w dzień biegu, w biurze do godz. 17, oraz oświadczy, że:
    • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
    • wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych;
    • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu;
    • zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje ją;
   • c)przed startem biegu, w biurze zawodów, okaże dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) i złoży podpis na liście startowej.

W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu, oprócz dokonania czynności opisanych pod lit. a) – c) powyżej, konieczne jest dostarczenie przed startem biegu uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego w załączniku nr 1.

 1. W biegu może wziąć udział również osoba, która spełnia warunek opisany w ust. 1 lit. a) powyżej, oraz w dacie biegu wypełni i podpisze oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 4. W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu, zgłoszenia może dokonać jedynie rodzic (opiekun prawny), wypełniając i podpisując oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 5.
 2. Organizator zapewnia możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu
  z nadanym numerem startowym przy przedłożeniu mu dostępnego w załączniku nr 2, wydrukowanego i podpisanego upoważnienia.
 3. Limit osób, które mogą wziąć udział w biegu, wynosi 300. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia możliwości dokonywania zgłoszeń bądź odrzucenia ich, w przypadku przekroczenia wskazanego limitu.

§4.

Opłaty od uczestników

 1. Uczestnictwo w biegu jest wolne od opłat.
 2. Uczestnik będzie mieć możliwość dokonania darowizny w dobrowolnej wysokości, którą będzie można uiścić w dacie biegu, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na program stypendialny, realizowany przez Organizatora, jak również pokrycie kosztów organizacji biegu.

§5.
Świadczenia Organizatora

 1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi pakiet startowy. Organizator zastrzega prawo do poszerzenia zawartości pakietu startowego względem opisanego w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania z punktu odświeżenia oraz posiłku regeneracyjnego na terenie biegu.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i terenie biegu.
 4. Organizator zapewnia funkcjonowanie biura zawodów (zwanego dalej: „biurem”) w dacie biegu na terenie biegu. Biuro zawodów będzie czynne w dacie biegu w godzinach od 16 do 19. Organizator poinformuje o szczegółach dotyczących lokalizacji biura zawodów nie później niż na 7 dni przed terminem biegu na stronie: http://biegpapieskikrakow.pl/.
 5. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania z depozytu w biurze zawodów, w dacie biegu i w godzinach otwarcia biura. Pozostawienie rzeczy w depozycie jest wolne od opłat. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy złożone do depozytu.
 6. Organizator w dacie biegu, od godziny 16:00 do 19:00, zapewni dzieciom możliwość niedopłatnego skorzystania z atrakcji dla dzieci, znajdujących się na terenie biegu (miasteczko rodzinne).

§6.
Klasyfikacje

      Bieg zostanie zorganizowany w dwóch klasyfikacjach:

 1. open kobiet;
 2. open mężczyzn.

§7.
Nagrody

        Organizator zastrzega przyznanie nagród za zajęcie miejsc 1., 2., 3. w kategorii, o której mowa w § 6. lit. a) oraz              kategorii, o której mowa w § 6. lit. b).

§8.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu, w zakresie jego treści, jak i organizacji biegu.
 2. Każdy uczestnik obowiązany jest umieścić numer startowy z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by był widoczny przez cały czas trwania biegu.
 3. Złożenie podpisu na liście startowej w biurze zawodów oraz przyjęcie numeru startowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca uprzednie przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie
  w trakcie biegu sprzętu muzycznego (np. odtwarzaczy mp3, telefonów komórkowych, itp.),
  w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub Organizatorem.
 7. Nie dopuszcza się startu uczestników używających sprzętu typu Nordic Walking, z wózkami dziecięcymi, na wózkach inawlidzkich, pojazdami oraz ze zwierzętami.
 8. Uczestnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
 10. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu bieg w biurze zawodów. Organizator zastrzega prawo do przedłużenia tego terminu. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć protest najpóźniej w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia protestu.
 11. Organizator zastrzega ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.