30 czerwca 2017

Regulamin

Regulamin I Biegu Papieskiego w Krakowie

(14 października 2017 roku)

§ 1.
Definicje

Przez oznaczenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

1) „Organizator” –Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), legitymująca się numerami: KRS 0000150776, REGON 016399194, NIP 527-23-16-033;
2) „bieg” – I Bieg Papieski w Krakowie;
3) „uczestnik” – osoba, która odebrała numer startowy w dacie biegu w miejscu do tego przeznaczonym, po uprzednim spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie;
4) „teren biegu” – obszar należący do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
w Krakowie,
5) „trasę biegu” – dystans długości 5 km, ogrodzony lub w inny sposób wyznaczony przez Organizatora na terenie biegu w dacie biegu, wyznaczony mapą, stanowiącą załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu;
6) „datę biegu” – 14 października 2017 roku;
7) „biuro zawodów” – punkt znajdujący się na terenie biegu w dacie biegu, w którym Organizator wydawać będzie pakiety startowe, jak również rozpatrywać wszelkie sprawy związane z organizacją biegu;
8) „pakiet startowy” – zbiór przedmiotów, które Organizator zapewnia w dacie biegu każdemu uczestnikowi biegu, obejmujący numer startowy oraz agrafki.

§ 2.
Cele i organizacja biegu

1. Celami organizacji biegu są:
1) uczczenie postaci św. Jana Pawła II;
2) promocja aktywności fizycznej.
2. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00.
3. Partnerem biegu jest stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki” z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Podgórki 22, 30-616 Kraków), legitymujące się numerami: NIP: 6793091956, REGON: 122838639.

§ 3.
Uczestnictwo w biegu

1. W biegu może wziąć udział osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:
a) najpóźniej w dacie biegu ukończy 15 rok życia;
b) dokona zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://biegpapieskikrakow.pl/ najpóźniej do dnia 13 października 2017 roku albo
w biurze zawodów w dacie biegu;
c) przed startem biegu, w biurze zawodów, okaże dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) i podpisze oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu,
 • znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji,
 • zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych
 • i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy,
  udostępnione przez Organizatora biegu w biurze zawodów w dacie biegu.
  W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest uzupełnione
  i podpisane przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia dostępnego
  w załączniku nr 1.

2.Organizator zapewnia możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu
z nadanym numerem startowym przy okazaniu dostępnego w załączniku nr 2, wydrukowanego
i podpisanego upoważnienia z kserokopią dowodu osobistego oraz oświadczenia.

3. Limit osób, które mogą wziąć udział w biegu, wynosi 500. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia możliwości dokonywania zgłoszeń bądź odrzucenia ich, w przypadku przekroczenia wskazanego limitu.

§ 4.
Opłaty od uczestników

1. Uczestnictwo w biegu jest wolne od opłat.
2. Uczestnik będzie mieć możliwość dokonania darowizny w dobrowolnej wysokości, którą będzie można uiścić w dacie biegu, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na program stypendialny, realizowany przez Organizatora, jak również pokrycie kosztów organizacji biegu.

§ 5.
Świadczenia Organizatora

1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi pakiet startowy. Organizator zastrzega prawo do poszerzenia zawartości pakietu startowego względem opisanego w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania z punktu odświeżenia oraz posiłku regeneracyjnegona terenie biegu.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i terenie biegu.
4. Organizator zapewnia funkcjonowanie biura zawodów (zwanego dalej: „biurem”) w dacie biegu na terenie biegu. Biuro zawodów będzie czynne w dacie biegu w godzinach od 10:00 do 13:00. Organizator poinformuje o szczegółach dotyczących lokalizacji biura zawodów nie później niż na 7 dni przed terminem biegu na stronie: http://biegpapieskikrakow.pl/.
5. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania z depozytu w biurze zawodów, w dacie biegu i w godzinach otwarcia biura. Pozostawienie rzeczy w depozycie jest wolne od opłat. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy złożone do depozytu.
6. Organizator w dacie biegu, od godziny 10:00 do 13:00, zapewni dzieciom możliwość niedopłatnego skorzystania z atrakcji dla dzieci, znajdujących się na terenie biegu (miasteczko rodzinne).

§ 6.
Klasyfikacje

1. Bieg zostanie zorganizowany w dwóch klasyfikacjach:
a) open kobiet;
b) open mężczyzn.
2. Organizator zastrzega prawo do organizacji dodatkowych klasyfikacji, o czym poinformuje nie później niż na 7 dni przed terminem biegu na stronie internetowej: http://biegpapieskikrakow.pl/ .

§ 7.
Nagrody

1. Organizator zastrzega przyznanie nagród za zajęcie miejsc 1., 2., 3. w kategorii, o której mowa w § 6. lit. a) oraz kategorii, o której mowa w § 6. lit. b).
2. Organizator zastrzega prawo do przyznania nagród dodatkowych, o czym poinformuje nie później niż na 7 dni przed terminem biegu na stronie internetowej: http://biegpapieskikrakow.pl/ .

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu, w zakresie jego treści, jak i organizacji biegu.
2. Każdy uczestnik obowiązany jest umieścić numer startowy z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by był widoczny przez cały czas trwania biegu.
3. Złożenie podpisu na liście startowej w biurze zawodów oraz przyjęcie numeru startowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca uprzednie przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie
w trakcie biegu sprzętu muzycznego (np. odtwarzaczy mp3, telefonów komórkowych, itp.),
w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub Organizatorem.
7. Nie dopuszcza się startu uczestnikówużywających sprzętu typu NordicWalking, z wózkami dziecięcymi, na wózkach inawlidzkich, pojazdami oraz ze zwierzętami.
8. Uczestnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
10. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu bieg w biurze zawodów. Organizator zastrzega prawo do przedłużenia tego terminu. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć protest najpóźniej w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia protestu;
11. Organizator zastrzega ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3